JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS 16.05.2021

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona

 

Broj: 1469/2022

Zenica, 16.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 8/19, 6/20 i 19/20), člana 20. Statuta Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04/2013, Odluke o potrebi prijema radnika u radni odnos u JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1447/2022 od 13.05.2019. godine,  a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu i Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, direktor JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

 

 1. JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, sa sjedištem u ulici Prve zeničke brigade 1/d, 72000 Zenica (u daljem tekstu: Ustanova) raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos za slijedeća radna mjesta:

 

 1. Medicinska sestra-tehničar - dva (2) izvršioca na neodređeno vrijeme, u Odjeljenju za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje korisnika

Kratak opis radnog mjesta: vrši njegu pokretnih, nepokretnih, teže pokretnih korisnika i korisnika

sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba,  prisustvuje obilasku ljekara, dijeli terapiju po nalogu glavnog tehničara i ljekara, primjenjuje terapiju intrakutano (u kožu), subkutano (podkožu), intramuskularno (u mišić), lokalno, oralno prema propisanoj uputi ljekara, servira obrok i hrani korisnike, pomaže korisniku-bolesniku u stjecanju zdravstvenih navika, pruža prvu pomoć pri dolasku liječnika, vrši previjanje, toaleta rana i dekubitusa, vrši postupak sa umrlim korisnikom, obavlja pismenu i usmenu primopredaju dužnosti pri smjenama, evidentira sve u liječenju (masaže, oblozi i dr.), upoznaje korisnika pri smještaju u Ustanovi s kućnim redom, poduzima mjere za sprečavanje kućnih infekcija, priprema i vrši sterilizaciju instrumenata i sanitetskog materijala, radi u smjenama, po potrebi i prema uputama nadređenog ide u pratnji korisnika u određene zdravstvene ustanove, brine o ispravnosti otropedskih pomagala i drugih pomagala, te obavlja druge poslove po nalogu glavnog tehničara i neposrednog rukovodioca odjeljenja, a za svoj rad odgovara glavnom tehničaru, neposrednom rukovodiocu odjeljenja i direktoru.

       Pripadajuća osnovna neto plaća : 889,00 KM

       Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina

       života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

       Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: SSS (IV stepen), Medicinska škola, radno iskustvo

       šest (6) mjeseci, položen stručni ispit pred nadležnim Ministarstvom, licenca izdata od nadležne

       Komore.

 

 1. Njegovatelj/Njegovateljica- jedan (1) izvršilac na određeno vrijeme dvanaest (12) mjeseci, u Odjeljenju za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje korisnika

Kratak opis radnog mjesta: obavlja poslove zbrinjavanja i njege korisnika, obavlja ličnu higijenu korisnika (umivanje, pranje, češljanje, presvlačenje, rezanje noktiju), kupanje korisnika, svakodnevno presvlačenje i namještanje kreveta, donosi i odnosi posude za obavljanje fizioloških potreba i vrši dezinfekciju istih, vrši prevenciju kod dekubitusa, servira i hrani korisnike, obavlja poslove vezane za otpremninu umrlog korisnika, preuzima veš, posteljinu i odjeću korisnika i odnosi na pranje, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tehničara i neposrednog rukovodioca odjeljenja, a za svoj rad odgovara glavnom tehničaru, neposrednom rukovodiocu odjeljenja i direktoru.

      Pripadajuća osnovna neto plaća: 680,00 KM

      Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina

      života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

      Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Osnovna škola, uvjerenje/potvrda o položenom

      kursu za njegovatelja, radno iskustvo najmanje šest (6) mjeseci.

 

 1. Referent za administrativno-tehničke poslove i mobilnu kućnu njegu - jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme, u Odjeljenju za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje korisnika

Kratak opis radnog mjesta: pruža usluge tehničke zaštite u Ustanovi, vodi evidenciju o potrošnji električne energije, vode i drugih komunalija vezanih za objekte Radakovo i Crkvice, vrši obračun električne energije za korisnike u Radakovu i Crkvicama, pravi pregled obračunate energije za korisnike koji imaju pravo na subvenciju od Zeničko-dobojskog kantona i isti po završetku obračunava i šalje u Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, sarađuje sa socijalnim radnicima Ustanove, evidentira i prijavljuje kvarove koji se dogode u objektima Radakovo i Crkvice, vrši trebovanje materijala za rad u objektima Radakovo i Crkvice, pruža usluge tehničke pomoći pri održavanju manifestacija koje se organizuju u Ustanovi, po potrebi vrši prijevoz osoblja i korisnika Ustanove sanitetskim vozilom ili drugim službenim automobilom Ustanove, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora, a za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu i direktoru.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 758,00 KM

       Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina

       života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

       Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: SSS (IV stepen), Ekonomska ili Gimnazija ili

       Tehnička škola, radno iskustvo šest (6) mjeseci, poznavanje rada na računaru, položen ispit za

       vozača B kategorije.

 

 1. Kuhar/Kuharica - jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme, u Odjeljenju za smještaj, ishranu, održavanje i usluge

Kratak opis radnog mjesta: preuzima namirnice iz magacina, skladišta, kuha hranu i obavlja poslove oko pripreme iste prema unaprijed utvrđenom jelovniku, odgovara za ispravnost pripremljenih i izdatih obroka, sipa i izdaje hranu konobarima i pomoćnom radniku-serviru, održava čistoću kompletnog kuhinjskog prostora, izbacuje pomje i otpatke, brine o ispravnosti i pravilnom korištenju sredstva  za rad, po potrebi učestvuje u sastavljanju jelovnika, priprema hranu za zimnicu i brine o smještaju i održavanju iste, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu odjeljenja i direktoru.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 785,00 KM

       Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina

       života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

       Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: SSS (III ili IV stepen), Mješovita srednja škola ili

       Ugostiteljska škola- smjer kuhar, radno iskustvo šest (6) mjeseci.

 

 1. Sobarica- dva (2) izvršioca, jedan (1) na neodređeno vrijeme, a jedan (1) na određeno vrijeme do povrataka radnice sa porodiljskog bolovanja najduže dvanaest (12) mjeseci, u Odjeljenju za smještaj, ishranu, održavanje i usluge

Kratak opis radnog mjesta: čišćenje, pranje, dezinfekcija stambenih i dnevnih površina podnih obloga, namještaja, čišćenje kancelarija, prostorija medicinskog osoblja i svih drugih prostorija u Ustanovi, čišćenje prozora, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, i za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu odjeljenja i direktoru.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 575,00 KM

       Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina

       života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

       Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Osnovna škola, radno iskustvo šest (6) mjeseci.

 

 1. Postupak izbora kandidata za sva oglašena radna mjesta će se zasnivati na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervju (usmenom ispitu) sa svakim od kandidata.

U skladu sa Javnim oglasom i radnim mjestima za koje se isti provodi, posebnom Odlukom Komisija će utvrditi pitanja, koja će biti predmet intervjua, a čiji je cilj da utvrde stepen znanja i provjeru  sposobnosti, odnosno kompetencija ( motivacija, komunikacija, sklonosti ka timskom radu, radno iskustvo) kandidata da obavlja poslove konkretnog radnog mjesta za koje se prijavio. Pitanja će se unijeti u obrazac za ocjenjivanje. Ocjenjivanje će se vršiti ocjenama od jedan (1) do pet (5).

 • Uz svojeručno potpisanu prijavu koja treba sadržavati kraću biografiju (CV), adresu i kontakt telefon, kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju oglasom propisanih uslova i to:
 1. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest (6) mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa do dana prijave na oglas);
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Diploma/Svjedodžba o stečenoj srednjoj stručnoj spremi navedenoj u posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa (za radno mjesto „1., 3. i “);
 4. Svjedodžba o stečenom Osnovnom obrazovanju navedenom u posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa (za radno mjesto „2. i 5.“);
 5. Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu šest (6) mjeseci izdata od nadležnih instistucija ili poslodavaca;
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu pred nadležnim Ministarstvom ( za radno mjesto „1.“);
 7. Licenca izdata od nadležne Komore (za radno mjesto „1.“);
 8. Uvjerenje/potvrda o položenom kursu za njegovatelja (za radno mjesto „2.“);
 9. Dokaz o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto „3.“);
 10. Dokaz o položenom ispitu za vozača B kategorije (za radno mjesto „3.“).

 

Napomena: Samo izabrani kandidat je obavezan u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Sva priložena dokumentacija uz prijavu dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji (neovjerene

       kopije neće se uzeti u razmatranje).

       Uredna prijava se smatra prijava koja je potpisana od strane podnosioca.

       Potpuna prijava smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih

       uslova naznačeni u javnom oglasu.

       Blagovremena prijava se smatra prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu.

       Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave, Komisija će odbaciti zaključkom.

       O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervjuu,  kandidati će biti obavješteni putem pošte i na

       e-mail adresu, ako su istu naveli  u prijavi.

       Kandidat koji ne pristupi intervjuu (usmenom ispitu) smatrat će se da je odustao od daljnje

       procedure.

       Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa

       Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:49/06, 76/11, 89/11).

       Prilikom zapošljavanja prednost imaju kandidati koji po posebnom Zakonu imaju prioritet u

       zapošljavanju, a navedeni status su dužni sami dokazati potvrdom/uvjerenjem izdatim od strane

       nadležne općinske/gradske službe, koje prilažu prilikom prijave na oglas.

 1. Način i rok za podnošenje prijava

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih oglasom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučeno sa naznakom:

 

                                  „ NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

                                         (naziv radnog mjesta na koje prijavljuje)

                                         JU „Penzionerski dom sa stacionarom“

                                                     Zeničko-dobojskog kantona

                                         Prve zeničke brigade 1/d, 72000 Zenica

 

       

      Javni oglas će biti objavljen:

 1. u dnevnom listu „Oslobođenje“
 2. na web stranici Ustanove pdzdk.com
 3. na web stranici Osnivača (Zeničko-dobojski kanton) zdk.ba
 4. na web stranici JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona zdk-szz.ba .

    

      Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednje objave.

      U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, zvati na telefon broj: 032/425-505 ili 032/425-515,

         lokal 176.

 

      JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona nije obavezna vratiti priloženu

         dokumentaciju uz prijavu na oglas.

 

 

 

                                                                                          DIREKTOR

 

                                                                                         Damir Jukić, s.r

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…