JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

JU Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona

Broj 3071/2022

Zenica, 03.10.2022. godine

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 8/19, 6/20 i 19/20), člana 20. Statuta Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, broj: 06/2013, Odluke o potrebi prijema radnika u radni odnos u JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, broj: 3061/2022 od 30.09.2022. godine, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu i Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, direktor JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona raspisuje

                                                                                                 JAVNI OGLAS

                                                                                   za prijem radnika u radni odnos

 

I. JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, sa sjedištem u ulici Prve zeničke brigade 1/d, 72000 Zenica (u daljem tekstu: Ustanova) raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:

- Domar - jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme, u Odjeljenju za smještaj, ishranu, održavanje i usluge Kratak opis radnog mjesta: mjesečno vrši mjerenje stanja goriva, potrošnju; vrši poslove kotlovničara, te je odgovoran za iste; vodi kontrolu nad potrošnjom lož ulja; brine se o cjelokupnoj imovini Ustanove; rukuje sa sistemom grijanja i hlađenja prostorija, kontrolira i nadzire rad sistema kotlovnice i instrumenata u njoj, uređuje i čisti postrojenja grijanja/hlađenja, odnosno prostorije kotlovnice; vrši nadzor nad ispravnošću uređaja, opreme i sredstva za zaštitu od požara; vodi brigu o popravcima i servisima na svim instalacijama; popravlja kvarove manjeg opsega na vodovodnoj i električnoj instalaciji, te grijanju; otklanja manje stolarske, staklarske, molerske i druge kvarove; poduzima potrebne mjere u slučaju elementarnih nepogoda kako bi se spriječile štetne posljedice za objekat; obavlja poslove održavanja objekta, obavlja manje popravke i brine o redovnom održavanju Ustanove; u slučaju većih kvarova izvještava direktora i prema njegovoj odluci organizira otklanjanje većih kvarova; obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, i za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu odjeljenja i direktoru.

Pripadajuća osnovna neto plaća : 808,36 KM

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: SSS (III ili IV ili V stepen), Srednja građevinska škola ili Tehnička škola, radno iskustvo najmanje šest (6) mjeseci.

 

II. Postupak izbora kandidata za oglašeno radno mjesto će se zasnivati na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervju (usmenom ispitu) sa svakim od kandidata.

U skladu sa Javnim oglasom i radnim mjestom za koje se isti provodi, posebnom Odlukom Komisija će utvrditi pitanja, koja će biti predmet intervjua, a čiji je cilj da utvrde stepen znanja i provjeru sposobnosti, odnosno kompetencija ( motivacija, komunikacija, sklonosti ka timskom radu, radno iskustvo) kandidata da obavlja poslove radnog mjesta za koje se prijavio.

Pitanja će se unijeti u obrazac za ocjenjivanje. Ocjenjivanje će se vršiti ocjenama od jedan (1) do pet (5).

 

III. Uz svojeručno potpisanu prijavu koja treba sadržavati kraću biografiju (CV), adresu i kontakt telefon, kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju oglasom propisanih uslova i to:

a) Uvjerenje o državljanstvu - ne starije od šest (6) mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa do dana prijave na oglas;

b) Izvod iz matične knjige rođenih;

c) Diploma/Svjedodžba o stečenoj srednjoj stručnoj spremi navedenoj u posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa;

d) Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu najmanje šest (6) mjeseci izdata od nadležnih instistucija ili poslodavaca;

 

Napomena: Samo izabrani kandidat je obavezan u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Sva priložena dokumentacija uz prijavu dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji (neovjerene kopije neće se uzeti u razmatranje).

Uredna prijava se smatra prijava koja je potpisana od strane podnosioca.

Potpuna prijava smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu.

Blagovremena prijava se smatra prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave, Komisija će odbaciti zaključkom.

O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervjuu, kandidati će biti obavješteni putem pošte i na e-mail adresu, ako su istu naveli u prijavi.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu (usmenom ispitu) smatrat će se da je odustao od daljnje procedure.

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11, 89/11).

Prilikom zapošljavanja prednost imaju kandidati koji po posebnom Zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, a navedeni status su dužni sami dokazati potvrdom/uvjerenjem izdatim od strane nadležne općinske/gradske službe, koje prilažu prilikom prijave na oglas.

 

IV. Način i rok za podnošenje prijava Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih oglasom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučeno sa naznakom:

„ NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

(naziv radnog mjesta na koje prijavljuje)

JU „Penzionerski dom sa stacionarom“

Zeničko-dobojskog kantona

Prve zeničke brigade 1/d, 72000 Zenica

 

Javni oglas će biti objavljen:

a) u dnevnom listu „Oslobođenje“

b) na web stranici Ustanove www.pdzdk.com

c) na web stranici Osnivača (Zeničko-dobojski kanton) www.zdk.ba

d) na web stranici JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona www.zdk-szz.ba

 

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednje objave.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, zvati na telefon broj: 032/425-505 ili 032/425-515, lokal 176. JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona nije obavezna vratiti priloženu dokumentaciju uz prijavu na oglas.

 

                                                                                                                                                                          DIREKTOR

                                                                                                                                                                      Damir Jukić, s.r.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…