JAVNI OGLAS za prijem radnika i pripravnika u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona

Broj: 2171 /2023

Zenica, 24.07.2023. godine

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16, 89/18, 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/23), člana 20. Statuta Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, broj: 06/2013, Odluke o potrebi prijema radnika i pripravnika u radni odnos u JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko- dobojskog kantona, broj: 2151/2023 od 21.07.2023. godine, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, direktor JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona raspisuje

                                                                       JAVNI OGLAS za prijem radnika i pripravnika u radni odnos

I. JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, sa sjedištem u ulici Prve zeničke brigade 1/d, 72000 Zenica (u daljem tekstu: Ustanova) raspisuje Javni oglas za prijem radnika i pripravnika u radni odnos za sljedeća radna mjesta:

1. Medicinska sestra-tehničar - jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme, u Odjeljenju za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje korisnika

Kratak opis radnog mjesta: vrši njegu pokretnih, nepokretnih, teže pokretnih korisnika i korisnika sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba, prisustvuje obilasku ljekara, dijeli terapiju po nalogu glavnog tehničara i ljekara, primjenjuje terapiju intrakutano (u kožu), subkutano (podkožu), intramuskularno (u mišić), lokalno, oralno prema propisanoj uputi ljekara, servira obrok i hrani korisnike, pomaže korisniku-bolesniku u stjecanju zdravstvenih navika, pruža prvu pomoć pri dolasku liječnika, vrši previjanje, toaleta rana i dekubitusa, vrši postupak sa umrlim korisnikom, obavlja pismenu i usmenu primopredaju dužnosti pri smjenama, evidentira sve u liječenju (masaže, oblozi i dr.), upoznaje korisnika pri smještaju u Ustanovi s kućnim redom, poduzima mjere za sprečavanje kućnih infekcija, priprema i vrši sterilizaciju instrumenata i sanitetskog materijala, radi u smjenama, po potrebi i prema uputama nadređenog ide u pratnji korisnika u određene zdravstvene ustanove, brine o ispravnosti otropedskih pomagala i drugih pomagala, obavlja druge poslove po nalogu glavnog tehničara i neposrednog rukovodioca odjeljenja, a za svoj rad odgovara glavnom tehničaru, neposrednom rukovodiocu odjeljenja i direktoru.

Pripadajuća osnovna neto plaća : 1.254,57 KM

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: SSS (IV stepen), Medicinska škola, radno iskustvo šest (6) mjeseci, položen stručni ispit pred nadležnim Ministarstvom, licenca izdata od nadležne Komore.

2. Njegovatelj/Njegovateljica- dva (2) izvršioca na neodređeno vrijeme, u Odjeljenju za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje korisnika

Kratak opis radnog mjesta: obavlja poslove zbrinjavanja i njege korisnika, obavlja ličnu higijenu korisnika (umivanje, pranje, češljanje, presvlačenje, rezanje noktiju), kupanje korisnika, svakodnevno presvlačenje i namještanje kreveta, donosi i odnosi posude za obavljanje fizioloških potreba i vrši dezinfekciju istih, vrši prevenciju kod dekubitusa, servira i hrani korisnike, obavlja poslove vezane za otpremninu umrlog korisnika, preuzima veš, posteljinu i odjeću korisnika i odnosi na pranje, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tehničara i neposrednog rukovodioca odjeljenja, a za svoj rad odgovara glavnom tehničaru, neposrednom rukovodiocu odjeljenja i direktoru.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 915,50 KM

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: SSS (IV/III stepen) ili Osnovna škola (I/NKV), uvjerenje/potvrda o položenom kursu za njegovatelja (samo za lica koja nemaju završenu Medicinsku školu), radno iskustvo najmanje šest (6) mjeseci.

3. Sobarica - jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme, u Odjeljenju za smještaj, ishranu, održavanje i usluge

Kratak opis radnog mjesta: čišćenje, pranje, dezinfekcija stambenih i dnevnih površina podnih obloga, namještaja, čišćenje kancelarija, prostorija medicinskog osoblja i svih drugih prostorija u Ustanovi, čišćenje prozora, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, i za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu odjeljenja i direktoru.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 745,95 KM

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Osnovna škola (I/NKV), radno iskustvo šest (6) mjeseci.

4. Medicinska sestra-tehničar - pripravnik, jedan (1) izvršilac na određeno vrijeme šest (6) mjeseci Medicinska sestra-tehničar pripravnik obavljat će pripravnički staž u skladu sa odredbama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika („Službene novine FBiH“, broj: 99/21)

Pripadajuća osnovna neto plaća (70%) : 878,20 KM

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: SSS (IV stepen), Medicinska škola, da nema radno iskustvo poslije sticanja diplome SSS

II. Postupak izbora kandidata za sva oglašena radna mjesta će se zasnivati na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervju sa svakim od kandidata. Posebnom odlukom imenovano Povjerenstvo će utvrditi pitanja, na temelju kojih će se izvršiti bodovanje kandidata. Kod ocjene rezultata intervjua uzet će se u obzir sljedeći kriteriji: motivacija, radno iskustvo ( za pozicije „1., 2. i 3.“), komunikacija, sklonost ka timskom radu. Ocjenjivanje će se vršiti ocjenama od jedan (1) do pet (5) po svakom kriteriju.

III. Uz svojeručno potpisanu prijavu koja treba sadržavati kraću biografiju (CV), adresu i kontakt telefon, kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju oglasom propisanih uslova i to:

a) Uvjerenje o državljanstvu - ne starije od šest (6) mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa do dana prijave na oglas;

b) Izvod iz matične knjige rođenih;

c) Diploma/svjedodžba o stečenoj srednjoj stručnoj spremi navedenoj u posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa (za poziciju „1., 2. i 4.“);

d) Svjedodžba o stečenom osnovnom obrazovanju navedenom u posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa (za poziciju „2. i 3.“);

e) Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu izdata od nadležnih institucija ili poslodavaca (za poziciju „1., 2. i 3.“);

f) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu pred nadležnim Ministarstvom ( za poziciju „1.“);

g) Važeća licenca izdata od nadležne Komore (za poziciju „1.“);

h) Uvjerenje/potvrda o položenom kursu za njegovatelja (za poziciju „2.“);

i) Dokaz da nema ostvaren radni staž u struci nakon završenog srednjeg obrazovanja (za poziciju „4“);

j) Izjava kandidata da nema radnog iskustva u struci (ovjerena kod notara ili organa uprave, za poziciju „4“)

Napomena: Samo izabrani kandidat je obavezan u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje. Sva priložena dokumentacija uz prijavu dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji (neovjerene kopije neće se uzeti u razmatranje). Uredna prijava se smatra prijava koja je potpisana od strane podnosioca. Potpuna prijava smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu. Blagovremena prijava se smatra prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave, Povjerenstvo će odbaciti zaključkom. O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervjuu, kandidati će biti obavješteni putem pošte i na e-mail adresu, ako su istu naveli u prijavi. Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je odustao od daljnje procedure. Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11, 89/11).

IV. Način i rok za podnošenje prijava Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih oglasom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučeno sa naznakom:

                                                „ NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

                                                  (naziv radnog mjesta na koje prijavljuje)

                                                   JU „Penzionerski dom sa stacionarom“     

                                                 Zeničko-dobojskog kantona

                                                 Prve zeničke brigade 1/d, 72000 Zenica

 

Javni oglas će biti objavljen:

a) u dnevnom listu „Oslobođenje“

b) na web stranici Ustanove www.pdzdk.com

c) na web stranici Osnivača (Zeničko-dobojski kanton) www.zdk.ba

d) na web stranici JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona www.zdk-szz.ba .

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednje objave. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, zvati na telefon broj: 032/425-505 ili 032/425-515, lokal 176.

JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona nije obavezna vratiti priloženu dokumentaciju uz prijavu na oglas.

 

                                                                                                                                                    DIREKTOR

                                                                                                                                                 Damir Jukić, s.r.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…