Predmet oglasa je prodaja motornog službenog vozila u vlasništvu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, marke „Peugeot 107“, sa određenom početnom vrijednosti 2.849,00 KM bez PDV-a.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona

Broj: 2171 /2023

Zenica, 24.07.2023. godine

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16, 89/18, 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/23), člana 20. Statuta Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, broj: 06/2013, Odluke o potrebi prijema radnika i pripravnika u radni odnos u JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko- dobojskog kantona, broj: 2151/2023 od 21.07.2023. godine, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, direktor JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona raspisuje

                                                                       JAVNI OGLAS za prijem radnika i pripravnika u radni odnos

I. JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, sa sjedištem u ulici Prve zeničke brigade 1/d, 72000 Zenica (u daljem tekstu: Ustanova) raspisuje Javni oglas za prijem radnika i pripravnika u radni odnos za sljedeća radna mjesta:

1. Medicinska sestra-tehničar - jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme, u Odjeljenju za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje korisnika

Kratak opis radnog mjesta: vrši njegu pokretnih, nepokretnih, teže pokretnih korisnika i korisnika sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba, prisustvuje obilasku ljekara, dijeli terapiju po nalogu glavnog tehničara i ljekara, primjenjuje terapiju intrakutano (u kožu), subkutano (podkožu), intramuskularno (u mišić), lokalno, oralno prema propisanoj uputi ljekara, servira obrok i hrani korisnike, pomaže korisniku-bolesniku u stjecanju zdravstvenih navika, pruža prvu pomoć pri dolasku liječnika, vrši previjanje, toaleta rana i dekubitusa, vrši postupak sa umrlim korisnikom, obavlja pismenu i usmenu primopredaju dužnosti pri smjenama, evidentira sve u liječenju (masaže, oblozi i dr.), upoznaje korisnika pri smještaju u Ustanovi s kućnim redom, poduzima mjere za sprečavanje kućnih infekcija, priprema i vrši sterilizaciju instrumenata i sanitetskog materijala, radi u smjenama, po potrebi i prema uputama nadređenog ide u pratnji korisnika u određene zdravstvene ustanove, brine o ispravnosti otropedskih pomagala i drugih pomagala, obavlja druge poslove po nalogu glavnog tehničara i neposrednog rukovodioca odjeljenja, a za svoj rad odgovara glavnom tehničaru, neposrednom rukovodiocu odjeljenja i direktoru.

Pripadajuća osnovna neto plaća : 1.254,57 KM

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: SSS (IV stepen), Medicinska škola, radno iskustvo šest (6) mjeseci, položen stručni ispit pred nadležnim Ministarstvom, licenca izdata od nadležne Komore.

2. Njegovatelj/Njegovateljica- dva (2) izvršioca na neodređeno vrijeme, u Odjeljenju za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje korisnika

Kratak opis radnog mjesta: obavlja poslove zbrinjavanja i njege korisnika, obavlja ličnu higijenu korisnika (umivanje, pranje, češljanje, presvlačenje, rezanje noktiju), kupanje korisnika, svakodnevno presvlačenje i namještanje kreveta, donosi i odnosi posude za obavljanje fizioloških potreba i vrši dezinfekciju istih, vrši prevenciju kod dekubitusa, servira i hrani korisnike, obavlja poslove vezane za otpremninu umrlog korisnika, preuzima veš, posteljinu i odjeću korisnika i odnosi na pranje, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tehničara i neposrednog rukovodioca odjeljenja, a za svoj rad odgovara glavnom tehničaru, neposrednom rukovodiocu odjeljenja i direktoru.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 915,50 KM

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: SSS (IV/III stepen) ili Osnovna škola (I/NKV), uvjerenje/potvrda o položenom kursu za njegovatelja (samo za lica koja nemaju završenu Medicinsku školu), radno iskustvo najmanje šest (6) mjeseci.

3. Sobarica - jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme, u Odjeljenju za smještaj, ishranu, održavanje i usluge

Kratak opis radnog mjesta: čišćenje, pranje, dezinfekcija stambenih i dnevnih površina podnih obloga, namještaja, čišćenje kancelarija, prostorija medicinskog osoblja i svih drugih prostorija u Ustanovi, čišćenje prozora, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, i za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu odjeljenja i direktoru.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 745,95 KM

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Osnovna škola (I/NKV), radno iskustvo šest (6) mjeseci.

4. Medicinska sestra-tehničar - pripravnik, jedan (1) izvršilac na određeno vrijeme šest (6) mjeseci Medicinska sestra-tehničar pripravnik obavljat će pripravnički staž u skladu sa odredbama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika („Službene novine FBiH“, broj: 99/21)

Pripadajuća osnovna neto plaća (70%) : 878,20 KM

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: SSS (IV stepen), Medicinska škola, da nema radno iskustvo poslije sticanja diplome SSS

II. Postupak izbora kandidata za sva oglašena radna mjesta će se zasnivati na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervju sa svakim od kandidata. Posebnom odlukom imenovano Povjerenstvo će utvrditi pitanja, na temelju kojih će se izvršiti bodovanje kandidata. Kod ocjene rezultata intervjua uzet će se u obzir sljedeći kriteriji: motivacija, radno iskustvo ( za pozicije „1., 2. i 3.“), komunikacija, sklonost ka timskom radu. Ocjenjivanje će se vršiti ocjenama od jedan (1) do pet (5) po svakom kriteriju.

III. Uz svojeručno potpisanu prijavu koja treba sadržavati kraću biografiju (CV), adresu i kontakt telefon, kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju oglasom propisanih uslova i to:

a) Uvjerenje o državljanstvu - ne starije od šest (6) mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa do dana prijave na oglas;

b) Izvod iz matične knjige rođenih;

c) Diploma/svjedodžba o stečenoj srednjoj stručnoj spremi navedenoj u posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa (za poziciju „1., 2. i 4.“);

d) Svjedodžba o stečenom osnovnom obrazovanju navedenom u posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa (za poziciju „2. i 3.“);

e) Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu izdata od nadležnih institucija ili poslodavaca (za poziciju „1., 2. i 3.“);

f) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu pred nadležnim Ministarstvom ( za poziciju „1.“);

g) Važeća licenca izdata od nadležne Komore (za poziciju „1.“);

h) Uvjerenje/potvrda o položenom kursu za njegovatelja (za poziciju „2.“);

i) Dokaz da nema ostvaren radni staž u struci nakon završenog srednjeg obrazovanja (za poziciju „4“);

j) Izjava kandidata da nema radnog iskustva u struci (ovjerena kod notara ili organa uprave, za poziciju „4“)

Napomena: Samo izabrani kandidat je obavezan u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje. Sva priložena dokumentacija uz prijavu dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji (neovjerene kopije neće se uzeti u razmatranje). Uredna prijava se smatra prijava koja je potpisana od strane podnosioca. Potpuna prijava smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu. Blagovremena prijava se smatra prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave, Povjerenstvo će odbaciti zaključkom. O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervjuu, kandidati će biti obavješteni putem pošte i na e-mail adresu, ako su istu naveli u prijavi. Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je odustao od daljnje procedure. Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11, 89/11).

IV. Način i rok za podnošenje prijava Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih oglasom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučeno sa naznakom:

                                                „ NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

                                                  (naziv radnog mjesta na koje prijavljuje)

                                                   JU „Penzionerski dom sa stacionarom“     

                                                 Zeničko-dobojskog kantona

                                                 Prve zeničke brigade 1/d, 72000 Zenica

 

Javni oglas će biti objavljen:

a) u dnevnom listu „Oslobođenje“

b) na web stranici Ustanove www.pdzdk.com

c) na web stranici Osnivača (Zeničko-dobojski kanton) www.zdk.ba

d) na web stranici JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona www.zdk-szz.ba .

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednje objave. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, zvati na telefon broj: 032/425-505 ili 032/425-515, lokal 176.

JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona nije obavezna vratiti priloženu dokumentaciju uz prijavu na oglas.

 

                                                                                                                                                    DIREKTOR

                                                                                                                                                 Damir Jukić, s.r.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

JU Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona

Broj 3071/2022

Zenica, 03.10.2022. godine

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 8/19, 6/20 i 19/20), člana 20. Statuta Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, broj: 06/2013, Odluke o potrebi prijema radnika u radni odnos u JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, broj: 3061/2022 od 30.09.2022. godine, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu i Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, direktor JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona raspisuje

                                                                                                 JAVNI OGLAS

                                                                                   za prijem radnika u radni odnos

 

I. JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, sa sjedištem u ulici Prve zeničke brigade 1/d, 72000 Zenica (u daljem tekstu: Ustanova) raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:

- Domar - jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme, u Odjeljenju za smještaj, ishranu, održavanje i usluge Kratak opis radnog mjesta: mjesečno vrši mjerenje stanja goriva, potrošnju; vrši poslove kotlovničara, te je odgovoran za iste; vodi kontrolu nad potrošnjom lož ulja; brine se o cjelokupnoj imovini Ustanove; rukuje sa sistemom grijanja i hlađenja prostorija, kontrolira i nadzire rad sistema kotlovnice i instrumenata u njoj, uređuje i čisti postrojenja grijanja/hlađenja, odnosno prostorije kotlovnice; vrši nadzor nad ispravnošću uređaja, opreme i sredstva za zaštitu od požara; vodi brigu o popravcima i servisima na svim instalacijama; popravlja kvarove manjeg opsega na vodovodnoj i električnoj instalaciji, te grijanju; otklanja manje stolarske, staklarske, molerske i druge kvarove; poduzima potrebne mjere u slučaju elementarnih nepogoda kako bi se spriječile štetne posljedice za objekat; obavlja poslove održavanja objekta, obavlja manje popravke i brine o redovnom održavanju Ustanove; u slučaju većih kvarova izvještava direktora i prema njegovoj odluci organizira otklanjanje većih kvarova; obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, i za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu odjeljenja i direktoru.

Pripadajuća osnovna neto plaća : 808,36 KM

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: SSS (III ili IV ili V stepen), Srednja građevinska škola ili Tehnička škola, radno iskustvo najmanje šest (6) mjeseci.

 

II. Postupak izbora kandidata za oglašeno radno mjesto će se zasnivati na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervju (usmenom ispitu) sa svakim od kandidata.

U skladu sa Javnim oglasom i radnim mjestom za koje se isti provodi, posebnom Odlukom Komisija će utvrditi pitanja, koja će biti predmet intervjua, a čiji je cilj da utvrde stepen znanja i provjeru sposobnosti, odnosno kompetencija ( motivacija, komunikacija, sklonosti ka timskom radu, radno iskustvo) kandidata da obavlja poslove radnog mjesta za koje se prijavio.

Pitanja će se unijeti u obrazac za ocjenjivanje. Ocjenjivanje će se vršiti ocjenama od jedan (1) do pet (5).

 

III. Uz svojeručno potpisanu prijavu koja treba sadržavati kraću biografiju (CV), adresu i kontakt telefon, kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju oglasom propisanih uslova i to:

a) Uvjerenje o državljanstvu - ne starije od šest (6) mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa do dana prijave na oglas;

b) Izvod iz matične knjige rođenih;

c) Diploma/Svjedodžba o stečenoj srednjoj stručnoj spremi navedenoj u posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa;

d) Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu najmanje šest (6) mjeseci izdata od nadležnih instistucija ili poslodavaca;

 

Napomena: Samo izabrani kandidat je obavezan u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Sva priložena dokumentacija uz prijavu dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji (neovjerene kopije neće se uzeti u razmatranje).

Uredna prijava se smatra prijava koja je potpisana od strane podnosioca.

Potpuna prijava smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu.

Blagovremena prijava se smatra prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave, Komisija će odbaciti zaključkom.

O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervjuu, kandidati će biti obavješteni putem pošte i na e-mail adresu, ako su istu naveli u prijavi.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu (usmenom ispitu) smatrat će se da je odustao od daljnje procedure.

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11, 89/11).

Prilikom zapošljavanja prednost imaju kandidati koji po posebnom Zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, a navedeni status su dužni sami dokazati potvrdom/uvjerenjem izdatim od strane nadležne općinske/gradske službe, koje prilažu prilikom prijave na oglas.

 

IV. Način i rok za podnošenje prijava Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih oglasom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučeno sa naznakom:

„ NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

(naziv radnog mjesta na koje prijavljuje)

JU „Penzionerski dom sa stacionarom“

Zeničko-dobojskog kantona

Prve zeničke brigade 1/d, 72000 Zenica

 

Javni oglas će biti objavljen:

a) u dnevnom listu „Oslobođenje“

b) na web stranici Ustanove www.pdzdk.com

c) na web stranici Osnivača (Zeničko-dobojski kanton) www.zdk.ba

d) na web stranici JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona www.zdk-szz.ba

 

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednje objave.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, zvati na telefon broj: 032/425-505 ili 032/425-515, lokal 176. JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona nije obavezna vratiti priloženu dokumentaciju uz prijavu na oglas.

 

                                                                                                                                                                          DIREKTOR

                                                                                                                                                                      Damir Jukić, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona

 

Broj: 1469/2022

Zenica, 16.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 8/19, 6/20 i 19/20), člana 20. Statuta Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04/2013, Odluke o potrebi prijema radnika u radni odnos u JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1447/2022 od 13.05.2019. godine,  a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu i Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, direktor JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

 

 1. JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, sa sjedištem u ulici Prve zeničke brigade 1/d, 72000 Zenica (u daljem tekstu: Ustanova) raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos za slijedeća radna mjesta:

 

 1. Medicinska sestra-tehničar - dva (2) izvršioca na neodređeno vrijeme, u Odjeljenju za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje korisnika

Kratak opis radnog mjesta: vrši njegu pokretnih, nepokretnih, teže pokretnih korisnika i korisnika

sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba,  prisustvuje obilasku ljekara, dijeli terapiju po nalogu glavnog tehničara i ljekara, primjenjuje terapiju intrakutano (u kožu), subkutano (podkožu), intramuskularno (u mišić), lokalno, oralno prema propisanoj uputi ljekara, servira obrok i hrani korisnike, pomaže korisniku-bolesniku u stjecanju zdravstvenih navika, pruža prvu pomoć pri dolasku liječnika, vrši previjanje, toaleta rana i dekubitusa, vrši postupak sa umrlim korisnikom, obavlja pismenu i usmenu primopredaju dužnosti pri smjenama, evidentira sve u liječenju (masaže, oblozi i dr.), upoznaje korisnika pri smještaju u Ustanovi s kućnim redom, poduzima mjere za sprečavanje kućnih infekcija, priprema i vrši sterilizaciju instrumenata i sanitetskog materijala, radi u smjenama, po potrebi i prema uputama nadređenog ide u pratnji korisnika u određene zdravstvene ustanove, brine o ispravnosti otropedskih pomagala i drugih pomagala, te obavlja druge poslove po nalogu glavnog tehničara i neposrednog rukovodioca odjeljenja, a za svoj rad odgovara glavnom tehničaru, neposrednom rukovodiocu odjeljenja i direktoru.

       Pripadajuća osnovna neto plaća : 889,00 KM

       Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina

       života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

       Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: SSS (IV stepen), Medicinska škola, radno iskustvo

       šest (6) mjeseci, položen stručni ispit pred nadležnim Ministarstvom, licenca izdata od nadležne

       Komore.

 

 1. Njegovatelj/Njegovateljica- jedan (1) izvršilac na određeno vrijeme dvanaest (12) mjeseci, u Odjeljenju za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje korisnika

Kratak opis radnog mjesta: obavlja poslove zbrinjavanja i njege korisnika, obavlja ličnu higijenu korisnika (umivanje, pranje, češljanje, presvlačenje, rezanje noktiju), kupanje korisnika, svakodnevno presvlačenje i namještanje kreveta, donosi i odnosi posude za obavljanje fizioloških potreba i vrši dezinfekciju istih, vrši prevenciju kod dekubitusa, servira i hrani korisnike, obavlja poslove vezane za otpremninu umrlog korisnika, preuzima veš, posteljinu i odjeću korisnika i odnosi na pranje, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tehničara i neposrednog rukovodioca odjeljenja, a za svoj rad odgovara glavnom tehničaru, neposrednom rukovodiocu odjeljenja i direktoru.

      Pripadajuća osnovna neto plaća: 680,00 KM

      Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina

      života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

      Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Osnovna škola, uvjerenje/potvrda o položenom

      kursu za njegovatelja, radno iskustvo najmanje šest (6) mjeseci.

 

 1. Referent za administrativno-tehničke poslove i mobilnu kućnu njegu - jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme, u Odjeljenju za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje korisnika

Kratak opis radnog mjesta: pruža usluge tehničke zaštite u Ustanovi, vodi evidenciju o potrošnji električne energije, vode i drugih komunalija vezanih za objekte Radakovo i Crkvice, vrši obračun električne energije za korisnike u Radakovu i Crkvicama, pravi pregled obračunate energije za korisnike koji imaju pravo na subvenciju od Zeničko-dobojskog kantona i isti po završetku obračunava i šalje u Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, sarađuje sa socijalnim radnicima Ustanove, evidentira i prijavljuje kvarove koji se dogode u objektima Radakovo i Crkvice, vrši trebovanje materijala za rad u objektima Radakovo i Crkvice, pruža usluge tehničke pomoći pri održavanju manifestacija koje se organizuju u Ustanovi, po potrebi vrši prijevoz osoblja i korisnika Ustanove sanitetskim vozilom ili drugim službenim automobilom Ustanove, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora, a za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu i direktoru.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 758,00 KM

       Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina

       života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

       Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: SSS (IV stepen), Ekonomska ili Gimnazija ili

       Tehnička škola, radno iskustvo šest (6) mjeseci, poznavanje rada na računaru, položen ispit za

       vozača B kategorije.

 

 1. Kuhar/Kuharica - jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme, u Odjeljenju za smještaj, ishranu, održavanje i usluge

Kratak opis radnog mjesta: preuzima namirnice iz magacina, skladišta, kuha hranu i obavlja poslove oko pripreme iste prema unaprijed utvrđenom jelovniku, odgovara za ispravnost pripremljenih i izdatih obroka, sipa i izdaje hranu konobarima i pomoćnom radniku-serviru, održava čistoću kompletnog kuhinjskog prostora, izbacuje pomje i otpatke, brine o ispravnosti i pravilnom korištenju sredstva  za rad, po potrebi učestvuje u sastavljanju jelovnika, priprema hranu za zimnicu i brine o smještaju i održavanju iste, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu odjeljenja i direktoru.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 785,00 KM

       Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina

       života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

       Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: SSS (III ili IV stepen), Mješovita srednja škola ili

       Ugostiteljska škola- smjer kuhar, radno iskustvo šest (6) mjeseci.

 

 1. Sobarica- dva (2) izvršioca, jedan (1) na neodređeno vrijeme, a jedan (1) na određeno vrijeme do povrataka radnice sa porodiljskog bolovanja najduže dvanaest (12) mjeseci, u Odjeljenju za smještaj, ishranu, održavanje i usluge

Kratak opis radnog mjesta: čišćenje, pranje, dezinfekcija stambenih i dnevnih površina podnih obloga, namještaja, čišćenje kancelarija, prostorija medicinskog osoblja i svih drugih prostorija u Ustanovi, čišćenje prozora, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, i za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu odjeljenja i direktoru.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 575,00 KM

       Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina

       života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

       Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Osnovna škola, radno iskustvo šest (6) mjeseci.

 

 1. Postupak izbora kandidata za sva oglašena radna mjesta će se zasnivati na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervju (usmenom ispitu) sa svakim od kandidata.

U skladu sa Javnim oglasom i radnim mjestima za koje se isti provodi, posebnom Odlukom Komisija će utvrditi pitanja, koja će biti predmet intervjua, a čiji je cilj da utvrde stepen znanja i provjeru  sposobnosti, odnosno kompetencija ( motivacija, komunikacija, sklonosti ka timskom radu, radno iskustvo) kandidata da obavlja poslove konkretnog radnog mjesta za koje se prijavio. Pitanja će se unijeti u obrazac za ocjenjivanje. Ocjenjivanje će se vršiti ocjenama od jedan (1) do pet (5).

 • Uz svojeručno potpisanu prijavu koja treba sadržavati kraću biografiju (CV), adresu i kontakt telefon, kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju oglasom propisanih uslova i to:
 1. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest (6) mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa do dana prijave na oglas);
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Diploma/Svjedodžba o stečenoj srednjoj stručnoj spremi navedenoj u posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa (za radno mjesto „1., 3. i “);
 4. Svjedodžba o stečenom Osnovnom obrazovanju navedenom u posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa (za radno mjesto „2. i 5.“);
 5. Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu šest (6) mjeseci izdata od nadležnih instistucija ili poslodavaca;
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu pred nadležnim Ministarstvom ( za radno mjesto „1.“);
 7. Licenca izdata od nadležne Komore (za radno mjesto „1.“);
 8. Uvjerenje/potvrda o položenom kursu za njegovatelja (za radno mjesto „2.“);
 9. Dokaz o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto „3.“);
 10. Dokaz o položenom ispitu za vozača B kategorije (za radno mjesto „3.“).

 

Napomena: Samo izabrani kandidat je obavezan u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Sva priložena dokumentacija uz prijavu dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji (neovjerene

       kopije neće se uzeti u razmatranje).

       Uredna prijava se smatra prijava koja je potpisana od strane podnosioca.

       Potpuna prijava smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih

       uslova naznačeni u javnom oglasu.

       Blagovremena prijava se smatra prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu.

       Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave, Komisija će odbaciti zaključkom.

       O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervjuu,  kandidati će biti obavješteni putem pošte i na

       e-mail adresu, ako su istu naveli  u prijavi.

       Kandidat koji ne pristupi intervjuu (usmenom ispitu) smatrat će se da je odustao od daljnje

       procedure.

       Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa

       Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:49/06, 76/11, 89/11).

       Prilikom zapošljavanja prednost imaju kandidati koji po posebnom Zakonu imaju prioritet u

       zapošljavanju, a navedeni status su dužni sami dokazati potvrdom/uvjerenjem izdatim od strane

       nadležne općinske/gradske službe, koje prilažu prilikom prijave na oglas.

 1. Način i rok za podnošenje prijava

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih oglasom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučeno sa naznakom:

 

                                  „ NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

                                         (naziv radnog mjesta na koje prijavljuje)

                                         JU „Penzionerski dom sa stacionarom“

                                                     Zeničko-dobojskog kantona

                                         Prve zeničke brigade 1/d, 72000 Zenica

 

       

      Javni oglas će biti objavljen:

 1. u dnevnom listu „Oslobođenje“
 2. na web stranici Ustanove pdzdk.com
 3. na web stranici Osnivača (Zeničko-dobojski kanton) zdk.ba
 4. na web stranici JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona zdk-szz.ba .

    

      Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednje objave.

      U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, zvati na telefon broj: 032/425-505 ili 032/425-515,

         lokal 176.

 

      JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona nije obavezna vratiti priloženu

         dokumentaciju uz prijavu na oglas.

 

 

 

                                                                                          DIREKTOR

 

                                                                                         Damir Jukić, s.r

 

-Svim našim korisnicima, uposlenicima i svim ljudima islamske vjeroispovijesti povodom Kurban Bajrama želimo sretne i ugodne predstojeće blagdane-

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…